On the 11th of April 2011, Netherlands’ Secretary of State for Justice, Teeven van Veiligheid, published the long awaited copyright letter on behalf of the Cabinet. The document was drafted by the Ministries of Justice, Economic Affairs and Culture/Media and is available at: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2011/04/11/modernisering-auteursrecht.html

The letter is currently available in Dutch but Wouter Schallier, Executive Director of LIBER, the Association of European Research Libraries, has provided a summary of the text which you can find attached below. Under each item there is an English summary of Dutch paragraphs above it.

Staatssecretaris Teeven wil auteursrecht moderniseren

Nieuwsbericht | 11-04-2011

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het auteursrecht moderniseren. Hij wil het vertrouwen in de auteursrechtorganisaties vergroten en de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars in contractsonderhandelingen versterken. Ook wil hij het legaal aanbod van auteursrechtelijk materiaal op internet beschermen en stimuleren. Europese plannen die belemmeringen wegnemen voor auteursrechtlicenties op internet kunnen op zijn steun rekenen. Verder ziet de bewindsman geen toekomst meer voor de thuiskopieheffingen.

The Secretary of State for Justice wants to modernise copyright. His goal is to increase confidence in rights holder societies and strengthen the position of authors and artists in the negotiations. The legal offer of copyrighted material should be protected and stimulated. He also supports European plans to take away impediments for copyright licenses on the Internet. In his view, there is no future for levies on private copies.

Dit blijkt uit de speerpuntenbrief Auteursrecht 20@20 die de bewindsman vandaag mede namens minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OC&W) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Downloaden van illegale bron wordt onrechtmatig

Om nieuwe legale diensten in de creatieve sector te bevorderen, krijgen rechthebbenden meer mogelijkheden om civielrechtelijk op te treden tegen partijen die met illegaal aanbod de markt verstoren. Het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk uit illegale bron wordt daarom onrechtmatig, maar niet strafbaar.

Downloaden is al geruime tijd onrechtmatig voor games en andere software, maar dat gaat nu ook gelden voor bijvoorbeeld films en muziek. Met deze civielrechtelijke maatregel neemt Nederland in Europa geen uitzonderingspositie meer in. De handhaving richt zich op websites en diensten en niet op consumenten die af en toe bestanden up- en downloaden. Consumenten hoeven niet bang te zijn voor criminalisering. Er komt geen zogeheten ‘three-strikes’ wet die Frankrijk en Engeland hebben ingevoerd om gebruikers van internet af te sluiten.

The downloading of copyright protected material from unauthorized sources will become illegal (but not punishable), which should stimulate the production of legal services in the creative sector. This is actually the current legislation for games and software, which will be extended to movies and music. The modification will bring the Dutch legislation in line with the rest of the EU.All these new regulations only apply to professional websites and services and not to average consumers who occasionally up- or download a file.

Blokkades websites uit buitenland

Via de rechter kunnen rechthebbenden straks websites en diensten met illegaal aanbod laten blokkeren die afkomstig zijn uit het buitenland. Dat kan nu al met Nederlandse websites en diensten, maar als deze vanuit het buitenland afkomstig zijn, kunnen ze nog niet worden aangepakt. Een blokkade via de accesprovider kan alleen na tussenkomst van de rechter, als bewezen is dat de betreffende website onrechtmatig handelt en als de websitebeheerder of hostingprovider niet aanspreekbaar zijn.

There will be a tribunal for rights holders to request the blocking of certain websites and services offering illegal content hosted outside the Netherlands. At the moment, only locally hosted websites and services can be blocked. It is further noted that only a judge may block a website and only after it has been established that the website’s activities are illegal.

Sterkere positie auteurs en uitvoerend kunstenaars

Ook werkt Teeven aan versterking van de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Hij vindt dat zij mee moeten kunnen profiteren van de opbrengsten die exploitanten van hun werk – zoals producenten en uitgevers – genereren. Ze moeten bovendien kunnen ingrijpen als de exploitant onvoldoende inspeelt op de mogelijkheden van de digitale omgeving. Deze zomer stuurt de bewindsman een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Authors and artists should be able to benefit much more from the exploitation of their Works, which is currently a quasi monopoly of producers and publishers. Authors and artists should also be able to intervene when the rights holder does not fully exploit the potential of the digital environment.

Meer toezicht op beheersorganisaties

Daarnaast wil Teeven het toezicht verbeteren op collectieve beheersorganisaties (cbo’s) die namens rechthebbenden auteursgeld innen, beheren en verdelen. Het moet duidelijker worden wat er met het geld gebeurt. Er komt één (digitaal) loket waar gebruikers van auteursrechten terecht kunnen voor opgaven, klachten en onderhandelingen. Als rechthebbenden er medio 2012 niet in zijn geslaagd de 1-loketformule zelf door te voeren, komt de bewindsman met een wettelijke regeling.

The Secretary of State wants to improve the control over collective societies. It should become clearer how the money is distributed. There will be a digital service to negotiate and complain about the distribution of money.

Geen plaats meer voor thuiskopiestelsel

De staatssecretaris vindt dat er geen plaats meer is voor de thuiskopieheffingen omdat de technologie het thuiskopiestelsel heeft achterhaald. Nieuwe heffingen op apparaten als mp-3 spelers, laptops, dvd-recorders en usb-sticks vindt Teeven onwenselijk. Hetzelfde geldt voor een heffing op internetabonnementen. Rechthebbenden kunnen de vergoeding voor het kopiëren in de prijs van het product verwerken en het kopiëren technisch reguleren. Heffingen leiden slechts tot dubbele of onnodige betaling door de consument. De staatssecretaris komt nog dit jaar met een wetsvoorstel voor de handhaving op internet en wijziging van het thuiskopiestelsel.

The Secretary of State finds levies on private copies outdated. He further considers levies on mp3 players, laptops, dvd recorders, usb sticks and Internet subscriptions undesirable. Instead, rights holders should include a compensation for private copies in the price of the product.

Teeven voor opheffen beperkingen auteursrechtenlicenties

Verder is de bewindsman het eens met een Europees voorstel beperkingen van auteursrechtlicenties zoveel mogelijk op te heffen. Nieuwe online diensten moeten nu in 27 EU-lidstaten een licentie verkrijgen. Dat staat volgens de staatssecretaris haaks op het grenzenloze karakter van het internet en vormt een obstakel voor het legale digitale aanbod van creatieve diensten. Ook pleit hij voor een ‘fair use’ uitzondering in de richtlijn auteursrecht die (niet-commercieel) creatief hergebruik van werken stimuleert.

Another proposal from the Secretary of State is to abandon limitations on copyright licenses, in line with a similar European proposal. Also, new licenses for online services should be valid in all 27 countries. The Secretary is further in favour of a fair use exception to stimulate the (non commercial) re-use of works.

Snelle technologische ontwikkelingen stellen consumenten in staat op eenvoudige wijze creatieve ideeën te produceren, te publiceren en uit te wisselen: zogenaamde user-created-content. Een ‘fair use’ uitzondering laat het auteursrecht beter inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Om geen tijd te verliezen zal de bewindsman – vooruitlopend op de Europese discussie – de Commissie Auteursrecht vragen de mogelijkheid te onderzoeken om nu al een ‘fair use’ uitzondering in nationale wetgeving op te nemen.

Fast technological developments allow consumers to produce, publish and exchange so-called user-created content. A fair use exception will allow copyright to better respond to these developments. The Secretary will ask the Copyright Commission to incorporate a fair us exception in the national legislation.